مشخصات فردی و زندگینامه
نام:قربانعلی
نام خانوادگی:زمانی
شهرت:زمانی قمشه ای
نخصص ها:فقه و اصول ، کلام ، هیأت و نجوم

زندگی نامه

تحصیلات حوزوی

 • سال ورود به حوزه:1347
  میزان تحصیلات:خارج فقه و اصول
  آخرین مدرک تحصیلی حوزوی:------
  ملبس می‌باشد
  اهم اساتید:حسن زاده آملی- جوادی آملی- مطهری- تبریزی- وحید
 • تحقیق

 • مکان:بنیاد دائرة المعارف اسلامی
  شهر:تهران
  سال یا مدت:1372 - 1378
 • همکاری پژوهشی تحقیق و بررسی

 • مکان:با آیت الله جوادی آملی
  شهر:قم
  سال یا مدت:1350 به بعد
 • تدریس(لمعه،کفایه،فلسفه،رسائل،اسفار،

  مکاسب،نجوم،فصوص،الحکم،جواهر)

 • مکان:حوزه علمیه
  شهر:قم
  سال یا مدت:1350 به بعد
 • تدریس نجوم

 • مکان:موسسه فلکی نجوم
  شهر:قم
  سال یا مدت:1376 به بعد
 • ممتحن

 • مکان:بخش امتحانات شفاهی مدیریت حوزه
  شهر:قم
  سال یا مدت:1370 به بعد
 • راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها

 • حاضر به همکاری با صدا و سیما می‌باشد
  زمینه همکاری:کارشناس
  برنامه‌های مورد نظر:میزگرد علمی، مناظره، پرسش و پاسخ، خطابی
  مخاطبین مورد نظر:جوان، بزرگسال، فرهیخته، عمومی
  همکاری با صدا و سیما:شبکه چهار، شبکه چهار تهران، شبکه یک، رادیو سراسری، رادیو معارف، شبکه دو تهران
 • زبان های خارجی
 • انگلیسی

  مطالعه و تحقیق:متوسط