سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
بنیاد دائرة المعارف اسلامی 
محقق 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
موسسه اسراء 
محقق 
 
 
همکاری پژوهشی تحقیق و بررسی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
لمعه،کفایه،فلسفه،رسائل 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
اسفار،مکاسب،نجوم،فصوص 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
الحکم،جواهر 
تدریس 
موسسه فلکی نجوم قم 
مدرس 
 
 
نجوم